Ý nghĩa của từ story là gì:
story nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ story. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa story mình

1

7   9

story


Chuyện, câu chuyện. | : ''they all tell the same '''story''''' — họ đều kể một câu chuyện như nhau | : ''as the '''story''' goes'' — người ta nói chuyện rằng | : ''but [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   15

story


['stɔ:ri]|danh từ chuyện, câu chuyện; sự tường thuật (những sự kiện, việc.. đã qua)they all tell the same story họ đều kể một câu chuyện như nhauas the story goes [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của story
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< storied stowage >>