Ý nghĩa của từ statewide là gì:
statewide nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ statewide Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa statewide mình

1

0   0

statewide


Khắp nước.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của statewide
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< stateside static >>