Ý nghĩa của từ scarborough là gì:
scarborough nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ scarborough Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa scarborough mình

1

1   1

scarborough


Hay là bãi cạn Scarborough
Bãi cạn Scarborough là một đảo san hô vòng gồm nhiều đá ngầm và đá nổi, nằm giữa bãi Macclesfield và đảo Luzon của Philippines ở biển Đông.
Bãi Scarborough mang tên một thương thuyền buôn trà bị đắm ở bãi đá này
gracehuong - Ngày 20 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của scarborough
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sdr side by side >>