Ý nghĩa của từ rébellion là gì:
rébellion nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ rébellion Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rébellion mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rébellion


Cuộc phản nghịch; cuộc nổi dậy; quân phản nghịch. | : ''Négocier avec la '''rébellion''''' — thương lượng với quân phản nghịch | Sự chống đối, sự chống lại. | : ''Esprit de '''rébellion''''' — óc [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< ăn cỗ ăn sống >>