Ý nghĩa của từ quốc lộ là gì:
quốc lộ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ quốc lộ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quốc lộ mình

1

11   2

quốc lộ


d. Đường lớn liên tỉnh do chính phủ quản lí; phân biệt với tỉnh lộ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

3   3

quốc lộ


đường lớn, nối liền nhiều tỉnh, thuộc phạm vi quản lí của chính quyền trung ương; phân biệt với hương lộ, tỉnh lộ.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

3   3

quốc lộ


Tại Việt Nam, quốc lộ là đường nối liền thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ ba địa ph [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

3   4

quốc lộ


Đường lớn liên tỉnh do chính phủ quản lí; phân biệt với tỉnh lộ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

3   4

quốc lộ


Là những công trình đường bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong cả nước, khu vực, tỉnh, huyện, thị xã, xã 11/2007/QĐ-UBND Tỉnh [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

6

5   8

quốc lộ


d. Đường lớn liên tỉnh do chính phủ quản lí; phân biệt với tỉnh lộ.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của quốc lộ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quốc huy quốc tế >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa