Ý nghĩa của từ quảng bá là gì:
quảng bá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ quảng bá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quảng bá mình

1

1   1

quảng bá


Xem quảng cáo
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   2

quảng bá


phổ biến rộng rãi bằng các phương tiện thông tin thông tin được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện quảng bá s [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của quảng bá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< beta test dặn dò >>