Ý nghĩa của từ ops là gì:
ops nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ops. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ops mình

1

2   1

ops


Sự hoạt động; quá trình hoạt động. | Thao tác. | Hiệu quả, tác dụng. | Sự giao dịch tài chính. | sự mổ xẻ | ca mổ. | cuộc hành quân. |
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

ops


US Office of Pipeline Safety
Nguồn: clbthuyentruong.com

3

0   1

ops


To ops to do something= to chose to do some thing
ops to run = chose to run
ops to go shopping = chose to go shopping
ops to stay relax= chose to stay relax
ops to remain relax = chose to remain relax
tran van thai - Ngày 08 tháng 7 năm 2014

Thêm ý nghĩa của ops
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< expulsive oppugnantion >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa