Ý nghĩa của từ on and on là gì:
on and on nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ on and on Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa on and on mình

1

1   1

on and on


Liên tục, liên miên, kéo dài vô tận một cách buồn tẻ.
Ví dụ: He went on and on about his grandfather's trombone.
=> Anh ấy cứ thổi liên tục cái kèn trombone của ông.
thanhthu - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của on and on
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gr peer-reviewed >>