Ý nghĩa của từ of course là gì:
of course nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ of course. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa of course mình

1

8   5

of course


một từ tiếng Anh có nghĩa là "dĩ nhiên" - có nghĩa là theo lẽ tự nhiên là vậy, không có gì kì lạ, khó hiểu.

of course còn được dùng theo nghĩa "đương nhiên rồi", chỉ việc điều gì đó xảy ra là tất yếu, thường được dùng như một câu trả lời
VD: will you marry me? of course
hansnam - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

5   4

of course


Kỹ thuật cố nhiên tất nhiên
Nguồn: dict.vietfun.com

3

0   0

of course


Nghĩa của cụm từ: tất niên rồi, chắc chắn rồi, hẳn là thế rồi,...
Ví dụ 1: Chắc chắn tôi sẽ nộp bài trước thời hạn. (Of course I will submit my homework on time, I mean before deadline.)
Ví dụ 2: Bạn có chắc là sẽ thoát khỏi đây không? - Tất nhiên. (Are you sure we will get out of here? - Of course)
nga - Ngày 01 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của of course
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nuoc mat chay xuoi utc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa