Ý nghĩa của từ nutshell là gì:
nutshell nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ nutshell. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nutshell mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nutshell


Bỏ quả hạch. | Bình chứa nhỏ; nơi chứa gọn; chỗ ở nhỏ xíu. | Bản tóm tắt ngắn gọn. | : ''the whole thing in a '''nutshell''''' — tất cả sự việc tóm tắt gọn lại [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

12 Thumbs up   13 Thumbs down

nutshell


Thành ngữ:
"... in a nutshell"
nói 1 cách ngắn gọn, 1 vài từ để miêu tả,

example: Just give me the facts in a nutshell. Just tell me the story in a nutshell. Explained the situation in a nutshell
playboy1303 - 00:00:00 UTC 3 tháng 1, 2015
<< nutritionist nuzzle >>