Ý nghĩa của từ now that là gì:
now that nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ now that. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa now that mình

1

8   1

now that


now that: Bây giờ thì, giờ thì: đề cập đến một nguyên nhân đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra
Ví dụ: Now that I understand why you do not want to meet me. (Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao em không muốn gặp tôi)
nghiemmailan - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

0   2

now that


now là thì hiện tại tiếp diễn hay là thì hiện tại đơn
thế ạn - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của now that
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yn zf >>