Ý nghĩa của từ nghiêng nước là gì:
nghiêng nước nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nghiêng nước. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghiêng nước mình

1

0   0

nghiêng nước


Dốc hết quân lực một nước để đi đánh nhau.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nghiêng nước


dốc hết quân lực một nước để đi đánh nhau. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghiêng nước". Những từ có chứa "nghiêng nước" in its definition in Vietnamese. [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nghiêng nước


dốc hết quân lực một nước để đi đánh nhau
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của nghiêng nước
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phong thư phong thanh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa