Ý nghĩa của từ ngược dòng là gì:
ngược dòng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ngược dòng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngược dòng mình

1

1 Thumbs up   4 Thumbs down

ngược dòng


paṭisotaṃ (trạng từ)
Nguồn: phathoc.net

2

6 Thumbs up   9 Thumbs down

ngược dòng


Bài tập: Từ “ngược dòng” hiểu theo nghĩa thông thường là gì? Trong câu văn sau, nghĩa của từ “ngược dòng” có được hiểu như vậy không? Vậy hiểu là gì?

“Cảm giác về một cuộc “ngược dòng” tìm về thuở sơ khai đến với tôi ngay khi len lỏi qua cánh rừng nguyên sinh này” (theo Hà My)
Hhhhhh - 00:00:00 UTC 15 tháng 2, 2022
<< Nghiệp ách Nghiệp ảnh >>