Ý nghĩa của từ nông nô là gì:
nông nô nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ nông nô. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nông nô mình

1

16   9

nông nô


Người bị áp bức bóc lột nhất trong chế độ phong kiến, bị phụ thuộc vào ruộng đất của phong kiến, địa chủ, bị phong kiến, địa chủ chiếm đoạt sả [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

8   7

nông nô


Người bị áp bức bóc lột nhất trong chế độ phong kiến, bị phụ thuộc vào ruộng đất của phong kiến, địa chủ, bị phong kiến, địa chủ chiếm đoạt sản [..]
Nguồn: vdict.com

3

11   10

nông nô


Người bị áp bức bóc lột nhất trong chế độ phong kiến, bị phụ thuộc vào ruộng đất của phong kiến, địa chủ, bị phong kiến, địa chủ chiếm đoạt sản vật, ngoài ra còn phải làm nhiều công việc tạp dịch phục vụ phong kiến, địa chủ. Chế độ nông nô. Chế độ bóc l [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

8   8

nông nô


thực ra nông nô được hiểu ở hai loại ý nghĩa"
y1: nông nô là những người lao động bị bóc lột
y2: nông nô là giai cấp bị bóc lột
mặc dù đều bị bóc lột tuy nhiên có sự khác nhau
có người đã phân tích rất rõ ở đây http://lichsư.vn
ho - Ngày 07 tháng 12 năm 2013

5

3   7

nông nô


(Từ cũ) người nông dân bị phụ thuộc vào ruộng đất của địa chủ, bị bóc lột bằng địa tô và lao dịch, có thể bị b&aacu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

3   7

nông nô


Nông nô (tên gốc: Serf) là tình trạng của những người nông dân hay tá điền dưới chế độ phong kiến mà địa vị của họ phụ thuộc vào người chủ đất v [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của nông nô
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thao thao bất tuyệt thay lay >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa