Ý nghĩa của từ myopia là gì:
myopia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ myopia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa myopia mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

myopia


Tật cận thị.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

myopia


Cận thị
Nguồn: phanminhchanh.info
<< myocardium myriad >>