Ý nghĩa của từ must be able to là gì:
must be able to nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ must be able to Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa must be able to mình

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

must be able to


Must be able to là cụm từ dùng để phỏng đoán ai đó có khả năng làm gì. Sự phỏng đoán mang tính chắc chắn vì người nói có căn cứ để nhận định.
Ví dụ : she is wearing elegant clothes. She must be able to earn a lot of money.
Caominhhv - Ngày 28 tháng 7 năm 2013
<< nx oecd >>