Ý nghĩa của từ momentum là gì:
momentum nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ momentum. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa momentum mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

momentum


Động lượng, xung lượng. | Đà.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

momentum


Động lượng, xung
Nguồn: phanminhchanh.info
<< escapist escheat >>