Ý nghĩa của từ mana là gì:
mana nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ mana. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mana mình

1

1   0

mana


Thần, đạo (theo một số tôn giáo).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

mana


hệ thống diễn đạt tiếng Nhật sang dạng chữ viết bằng phương tiện là chữ Hán phiên âm.
Nguồn: voer.edu.vn

Thêm ý nghĩa của mana
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< manade cas >>