Ý nghĩa của từ luận cứ là gì:
luận cứ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ luận cứ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa luận cứ mình

1

29   13

luận cứ


Lý lẽ vận dụng để chứng minh, khẳng định hay bác bỏ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

17   9

luận cứ


Trong logic, một luận cứ là một cố gắng để thể hiện tính đúng đắn của một khẳng định được gọi là một kết luận, dựa trên tính đúng đắn của m [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

10   7

luận cứ


làm nổi bật cho luận điểm đã được đề ra trong bài
phuong hoa - Ngày 24 tháng 1 năm 2015

4

0   0

luận cứ


phải chân thật,đúng đắn,tiêu biểu thì mới khiến cho luận điểm có sức thuyết phục
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 2 năm 2017

5

0   0

luận cứ


luận cứ là luận cứ là cái đó đó ở trong văn nghị luận đó
đồng - Ngày 13 tháng 3 năm 2017

6

9   12

luận cứ


phán đoán dùng để chứng minh cho luận đề luận cứ khoa học căn cứ (thường bằng sự thật) của lập luận có luận cứ đầy đủ
Nguồn: tratu.soha.vn

7

7   14

luận cứ


d. Lý lẽ vận dụng để chứng minh, khẳng định hay bác bỏ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

6   15

luận cứ


d. Lý lẽ vận dụng để chứng minh, khẳng định hay bác bỏ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "luận cứ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "luận cứ":& [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của luận cứ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< luận cương luận điệu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa