Ý nghĩa của từ iterative là gì:
iterative nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iterative Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iterative mình

1

0   0

iterative


Nhắc lại, lắp lại, nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại. | Lặp.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của iterative
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< itinerary halberd >>