Ý nghĩa của từ invite là gì:
invite nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ invite. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa invite mình

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

invite


['invait]|ngoại động từ|danh từ|Tất cảngoại động từ ( to invite somebody to / for something ) yêu cầu ai đến nơi nào hoặc làm cái gì một cách thân mật; mờiAre you coming to the party ? - No , I haven' [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

1 Thumbs up   3 Thumbs down

invite


Mời. | Đem lại. | : ''carelessness '''invite'''s accidents'' — sự cẩu thả thường đem lại tai nạn | Lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng. | : ''a scenery that '''invite'''s a painter's brush'' — một cảnh gây [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< comète comice >>