Ý nghĩa của từ in terms of là gì:
in terms of nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ in terms of. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa in terms of mình

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

in terms of


được sử dụng để miêu tả mặt hoặc lĩnh vực cụ thể nào đó của chủ đề mà bạn đang nói tới
Ví dụ:
In financial terms, the project was not a success. (Về mặt tài chính, dự án đã không thành công.)
In terms of money, I was better off in my last job. (Về mặt tiền bạc, công việc trước đó của tôi tốt hơn.)
Trang Bui - Ngày 10 tháng 4 năm 2014

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

in terms of


là thành ngữ trong tiếng anh nghĩa là về, về mặt, trong việc được sử dụng để chỉ ra các khía cạnh của vấn đề bạn đang nói đến hay đang nghĩ về.
ví dụ The job is great in terms of salary, but it has its disadvantages.
This title ranks alongside the Olympics in terms of importance.
What does this mean in terms of cost?
In terms of cost — how much were you thinking of charging?
In terms of extra staff—how many will we need?
Minhthuy123 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013
<< ft.hdp take off >>