Ý nghĩa của từ huge là gì:
huge nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ huge. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa huge mình

1

0   0

huge


To lớn, đồ sộ, khổng lồ. | : ''a '''huge''' mistake'' — sai lầm to lớn | : ''a '''huge''' animal'' — một con vật khổng lồ
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

huge


Trong tiếng Anh, từ "huge" là tính từ có nghĩa là to lớn, đồ sộ, khổng lồ.
Ví dụ 1: I made huge mistakes. (Tôi đã phạm phải những sai lầm to lớn)
Ví dụ 2: She is in a huge house. (Cô ấy ở trong một căn nhà đồ sộ)
la gi sister - Ngày 10 tháng 9 năm 2019

3

0   0

huge


[hju:dʒ]|tính từ to lớn, đồ sộ, khổng lồa huge mistake sai lầm to lớna huge animal một con vật khổng lồĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của huge
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< infrahuman inflectional >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa