Ý nghĩa của từ headcount là gì:
headcount nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ headcount Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa headcount mình

1

0   0

headcount


Danh từ: số lượng tính theo đầu người
- Hành động đếm xem có bao nhiêu người có mặt ở một nơi
- Số lượng người đang ở một nơi, tại một sự kiện hoặc được thuê bởi một công ty
Ví dụ như một công ty có 20 người đang làm việc ca tối thì con số 20 được tính theo số đầu người.
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của headcount
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< take for a ride umpire có >>