Ý nghĩa của từ hàng trắng là gì:
hàng trắng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hàng trắng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hàng trắng mình

1

1   1

hàng trắng


heroin, ma túy hoặc chất gây ghiện nói chung
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của hàng trắng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hóng hớt Haizz >>