Ý nghĩa của từ hàng khủng là gì:
hàng khủng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hàng khủng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hàng khủng mình

1

1   0

hàng khủng


rất khủng khiếp, thường chỉ sự khác thường, to lớn, rất vĩ đại, rất chất lượng, rất nhiều
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của hàng khủng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hi fi hàn xẻng >>