Ý nghĩa của từ get-up là gì:
get-up nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ get-up Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa get-up mình

1

0   0

get-up


Óc sáng kiến, óc tháo vát. | Nghị lực; tính kiên quyết. | Kiểu (áo, in, đóng một cuốn sách... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của get-up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jodhpurs jo >>