Ý nghĩa của từ gấp đôi là gì:
gấp đôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ gấp đôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gấp đôi mình

1

5 Thumbs up   6 Thumbs down

gấp đôi


sammiñjati (saṃ + inj + a)
Nguồn: phathoc.net

2

6 Thumbs up   9 Thumbs down

gấp đôi


Một cửa hàng buổi sáng bán được 64kg, buổi chiều bán được số gạo gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam?
Anh - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022
<< gân xương gậy chống >>