Ý nghĩa của từ further to là gì:
further to nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ further to Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa further to mình

1

4   0

further to


là cụm giới từ trong tiếng anh được sử dụng trong các thư, email vv đề cập tới một thư, email, đàm thoại vv trước đấy nghĩa là theo như...ví dụ
Further to our conversation of last Friday, I would like to book the conference centre for 26 June. nghĩa là theo như cuộc đàm thoại thứ sáu tuần trước của chúng ta, tôi muốn đặt trung tâm hội nghị vào ngày 26 tháng 6
Minhthuy123 - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của further to
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< je t aime what is the hell >>