Ý nghĩa của từ fungicide là gì:
fungicide nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fungicide Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fungicide mình

1

0   0

fungicide


(thuộc) diệt nấm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của fungicide
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< funeral fungiform >>