Ý nghĩa của từ fuck là gì:
fuck nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ fuck. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fuck mình

1

6   0

fuck


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Nguồn: vi.wiktionary.org   NSFW / 18+

2

2   0

fuck


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
anh thư - Ngày 07 tháng 12 năm 2013   NSFW / 18+

3

1   0

fuck


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nguz002 - Ngày 07 tháng 11 năm 2015   NSFW / 18+

4

1   0

fuck


một câu chửi
kksitinh14 - Ngày 04 tháng 1 năm 2016

5

0   0

fuck


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
JackFrost - Ngày 04 tháng 6 năm 2014   NSFW / 18+

6

0   0

fuck


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
46432 - Ngày 13 tháng 4 năm 2015   NSFW / 18+

7

0   0

fuck


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nguz - Ngày 07 tháng 11 năm 2015   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của fuck
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fritz garbage >>