Ý nghĩa của từ from time to time là gì:
from time to time nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ from time to time. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa from time to time mình

1

1   1

from time to time


mang nghĩa thỉnh thoảng nhưng không thật sự thường xuyên,
She has to work at weekends from time to time.
Cô ây thỉnh thoảng phải làm việc vào cuối tuần .
I am busy from time to time this time.
Thời gian này thỉnh thoảng tôi hơi bận
Minhthuy123 - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

0   0

from time to time


(trạng từ) thi thoảng, thỉnh thoảng, không thường xuyên.
Although she is a member ò the club, she just attends weekly programme from time to time.
(Dù là thành viên của câu lạc bộ nhưng thỉnh thoảng cô ta mới đến dự các hoạt động hàng tuần)
Phuongthao2013 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

3

0   0

from time to time


vài lần
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 8 năm 2014

Thêm ý nghĩa của from time to time
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< in time rolling in the deep >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa