Ý nghĩa của từ flight attendant là gì:
flight attendant nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ flight attendant. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa flight attendant mình

1

6   1

flight attendant


tiếp viên hàng không
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

4   2

flight attendant


(thường được gọi là air steward, air stewardess, hoặc air hostess) tiếp viên hàng không
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của flight attendant
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< leucitic leucitite >>