Ý nghĩa của từ filament resistor là gì:
filament resistor nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ filament resistor Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa filament resistor mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filament resistor


Cái điện trở sợi nung.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< filament transformer android >>