Ý nghĩa của từ era là gì:
era nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ era. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa era mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

era


Thời đại, kỷ nguyên. | : ''Christian '''era''''' — công nguyên | Đại. | : ''mesozoic '''era''''' — đại trung sinh
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

era


(danh từ) một khoảng thời gian dài trong lịch sử. Thời đại, kỷ nguyên
Victorian era (thời Victoria)
Technology era (kỷ nguyên của công nghệ).
(địa chất) đại
Mesozoic era (đại trung sinh).
Phuongthao2013 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

era


['iərə]|danh từ thời đại, kỷ nguyênChristian era công nguyên (địa lý,địa chất) đạimesozoic era đại trung sinhChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

<< equivalency moselle >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa