Ý nghĩa của từ equiponderant là gì:
equiponderant nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ equiponderant Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa equiponderant mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

equiponderant


+ to, with) làm đối trọng, cân bằng với. | Đối trọng.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< equipment equiprobable >>