Ý nghĩa của từ enwound là gì:
enwound nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ enwound Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa enwound mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enwound


Cuộn tròn, xung quanh.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< enwind er >>