Ý nghĩa của từ enterprise là gì:
enterprise nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ enterprise. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa enterprise mình

1

1   1

enterprise


Tổ chức kinh doanh, hãng, công ti. | Việc làm khó khăn, mạo hiểm. | Sáng kiến; khả năng đề xuất và thực hiện ý tưởng mới.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

enterprise


['entəpraiz]|danh từ công trình hoặc công việc kinh doanh (nhất là công trình khó khăn hoặc đòi hỏi phải dũng cảm); sự nghiệphis latest business enterprise sự nghiệ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

1   1

enterprise


| enterprise enterprise (ĕnʹtər-prīz) noun 1. An undertaking, especially one of some scope, complication, and risk. 2. A business organization. 3. Industrious, systematic [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của enterprise
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< enterocolitis entoderm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa