Ý nghĩa của từ effraction là gì:
effraction nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ effraction Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa effraction mình

1

0   0

effraction


Sự bẻ khóa; sự đào ngạch (để ăn trộm).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của effraction
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< effort effraie >>