Ý nghĩa của từ ee là gì:
ee nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ee Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ee mình

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ee


viết tắt của ''electrical engineering'' có nghĩa:
1. kỹ sư điện; người được đào tạo về chuyên môn điện và ứng dụng thực tế.
2. người sử dụng kiến thức khoa học để giải quyết vấn đề thực tế
thanhthanh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013
<< oan gia ngõ hẹp mind your own business >>