Ý nghĩa của từ documentary là gì:
documentary nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ documentary Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa documentary mình

1

0   0

documentary


Tài liệu, (thuộc) tư liệu. | : '''''documentary''' film'' — phim tài liệu | Phim tài liệu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của documentary
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< much most >>