Ý nghĩa của từ contagieux là gì:
contagieux nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ contagieux Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa contagieux mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

contagieux


Lây, dễ lây. | : ''Maladie '''contagieuse''''' — bệnh lây | : ''Rire '''contagieux''''' — cái cười dễ lây
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< alleluia contemporain >>