Ý nghĩa của từ category là gì:
category nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ category. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa category mình

1

0   0

category


['kætigəri]|danh từ hạng, loại (triết học) phạm trùChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0   0

category


Category là gì? Category có nghĩa là chuyên mục, danh mục hay thể loại. Category và tags thường được sử dụng đồng nghĩa.
Nguồn: jbi.nguyenvu.me

Thêm ý nghĩa của category
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< eat eye >>