Ý nghĩa của từ cốt truyện là gì:
cốt truyện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ cốt truyện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cốt truyện mình

1

33   13

cốt truyện


d. Hệ thống sự kiện làm nòng cốt cho sự diễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của tính cách nhân vật trong tác phẩm văn học loại tự sự. Quyển tiểu thuyết có cốt truyện đơn giản. Cốt truyện của vở kịch.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

29   20

cốt truyện


d. Hệ thống sự kiện làm nòng cốt cho sự diễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của tính cách nhân vật trong tác phẩm văn học loại tự sự. Quyển ti [..]
Nguồn: vdict.com

3

19   17

cốt truyện


hệ thống sự kiện làm nòng cốt cho sự diễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của tính cách nhân vật trong tá [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   1

cốt truyện


Hệ thống sự kiện làm lòng cốt cho sự diễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của tính cách nhân vật trong tác phẩm văn học loại tự sự
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

5

1   1

cốt truyện


Hệ thống giúp phát triển các tính cách nhân vật trong câu truyện
dung - Ngày 31 tháng 10 năm 2020

6

14   22

cốt truyện


Hệ thống sự kiện làm nòng cốt cho sự diễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của tính cách nhân vật trong tác phẩm văn học loại tự sự. | : ''Quyển [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của cốt truyện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cố vấn cổ phần >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa