Ý nghĩa của từ ban nick là gì:
ban nick nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ban nick Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ban nick mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ban nick


Ban: cấm
Nick: nickname: biệt danh
Đây alf hành động của quản trị viên cấm một thành viên có biệt danh nào đó không được tham gia vào các hoạt động của diễn đàn do đã có những hành động vi phạm, ...
thanhthu - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013
<< binh bất yếm trá aj >>