Ý nghĩa của từ bắt cóc bỏ dĩa là gì:
bắt cóc bỏ dĩa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bắt cóc bỏ dĩa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bắt cóc bỏ dĩa mình

1

0   0

bắt cóc bỏ dĩa


Bắt con cóc định đặt yên nó trên chiếc đĩa nhưng rồi nó cũng nhảy mất. | Chỉ một việc làm có dụng ý nhưng vô ích, cũng không nguy hại.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bắt cóc bỏ dĩa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trung đại chuột sa chĩnh gạo >>