Ý nghĩa của từ chuột sa chĩnh gạo là gì:
chuột sa chĩnh gạo nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chuột sa chĩnh gạo Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chuột sa chĩnh gạo mình

1

0   0

chuột sa chĩnh gạo


Con chuột rơi vào hũ đựng gạo. | Ngưởi ta bỗng nhiên được vào trường hợp hay môi trường có lợi cho mình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của chuột sa chĩnh gạo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bắt cóc bỏ dĩa múa rìu qua mắt thợ >>