Ý nghĩa của từ Xơ múi là gì:
Xơ múi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Xơ múi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xơ múi mình

1

6   3

Xơ múi


(Khẩu ngữ) lợi lộc kiếm chác được hết sạch, không còn xơ múi gì Động từ (Khẩu ngữ) kiếm chác, vơ vét chẳng xơ mú [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Xơ múi


Cụm từ "xơ múi" là khẩu ngữ tại Việt Nam.
1. Là động từ có nghĩa là kiếm chác, vơ vét. Ví dụ: Tôi chả xơ múi được gì từ cái gã này cả.
2. Là danh từ có nghĩa là những lợi ích kiếm được. Ví dụ: Mọi thứ hết thật rồi, chẳng còn xơ múi gì cả.
la gi sister - Ngày 02 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Xơ múi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xơ cua Xơ rơ >>