Ý nghĩa của từ Xơ múi là gì:
Xơ múi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Xơ múi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xơ múi mình

1

8   4

Xơ múi


(Khẩu ngữ) lợi lộc kiếm chác được hết sạch, không còn xơ múi gì Động từ (Khẩu ngữ) kiếm chác, vơ vét chẳng xơ mú [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   1

Xơ múi


Cụm từ "xơ múi" là khẩu ngữ tại Việt Nam.
1. Là động từ có nghĩa là kiếm chác, vơ vét. Ví dụ: Tôi chả xơ múi được gì từ cái gã này cả.
2. Là danh từ có nghĩa là những lợi ích kiếm được. Ví dụ: Mọi thứ hết thật rồi, chẳng còn xơ múi gì cả.
la gi sister - Ngày 02 tháng 9 năm 2019

3

2   6

Xơ múi


Có nghĩa là : lợi lộc kiếm chác được hết sạch, không còn xơ múi gì Động từ (Khẩu ngữ) kiếm chác, vơ vét chẳng xơ múi
Hân Xinh Gái - Ngày 30 tháng 11 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Xơ múi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xơ cua Xơ rơ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa