Ý nghĩa của từ Xái là gì:
Xái nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Xái Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xái mình

1

2   1

Xái


phần bã thuốc phiện, thuốc lào còn lại sau khi đã hút xái thuốc phiện nạo xái hút điếu xái
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Xái
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xách mé Xám ngoét >>