Ý nghĩa của từ Vô tổ chức là gì:
Vô tổ chức nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vô tổ chức Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô tổ chức mình

1

0   0

Vô tổ chức


không có tổ chức hoặc coi thường nguyên tắc tổ chức thái độ vô tổ chức mạnh ai nấy làm, rất vô tổ chức
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Vô tổ chức
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vô tỉ,Số vô tỉ Vô tội vạ >>